Terms and conditions (In Swedish)

Vänligen läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor utgör ett bindande avtal med Untie AB avseende medlemskap samt tillgång till och användning av Untie AB:s tjänster. Svenska privatpersoner och näringsidkare kan lämna krediter via Untie AB.

1 Allmänt

1.1 Untie AB (org.nr. 559020-6503), Hertig Johans gata 6, 541 30 Skövde (”Untie”) tillhandahåller på Unties hemsida www.untie.se (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat nedan) och Kreditgivare (såsom definierat nedan), samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Kreditgivare och Kredittagare för att möjliggöra en effektiv process för förmedling av lån, samt att bistå parterna i låneförbindelser. Endast Medlem (såsom definierat nedan) registrerad på Webbplatsen har rätt att använda Tjänsten.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Untie och Kreditgivaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Untie är inte part i något kreditavtal utan är endast kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Förhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal (”Kreditavtalet”).

1.3 Genom att ansöka om registrering som Kreditgivare på Webbplatsen bekräftar Kreditgivaren att denne tagit del av och godkänner dessa Villkor. När Kreditgivarens registrering godkänts och bekräftats av Untie blir Kreditgivaren medlem på Webbplatsen (”Medlem”) och vid samma tidpunkt anses Kreditgivaren ingå ett avtalsförhållande med Untie avseende användande av Tjänsten. 

1.4 Tjänsten innebär huvudsakligen att Untie:
(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla Krediter (såsom definierat nedan) från Kreditgivare till Kredittagare,
(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Kreditavtal, samt
(c) bistår Kreditgivaren med att uppfylla informationskrav och att hantera Kreditgivarens fordringsanspråk. 

1.5 För en närmare beskrivning av Tjänsten hänvisas till den information som vid var tid finns att tillgå på Webbplatsen.

2 Definitioner

Nedan angivna termer ska ha följande betydelse i Villkoren:

Användar-ID: Det användarnamn som Medlem tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.    
Användarportal: Har den betydelse som framgår av punkt 3.5.
Användaruppgifter: Medlems Användar-ID och lösenord.
Borgensåtagande: Det borgensåtagande som eventuellt har ingåtts i samband med ingåendet av ett Kreditavtal, i syfte att säkerställa fullgörandet av Kredittagarens förpliktelser.
Klientmedelskonto: Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Untie innehar i Medlemmarnas namn hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org.nr. 502032-9081).
Kredit: Det penningbelopp som en Kredittagare har lånat från en eller flera Kreditgivare. 
Kreditavtal: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2. 
Untie: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
Untiekonto: Ett eller flera konton som en Medlem har hos Untie.
Kreditdokumenten: Kreditavtalet tillsammans med eventuellt Borgensåtagande.
Kreditgivare: Svensk privatperson eller näringsidkare som lånar ut pengar via Untie. 
Kreditgivarombud: Untie, i egenskap av ombud för Kreditgivaren.
Kreditgivarrepresentant: Fysisk person som representerar en Kreditgivare som är en juridisk person.
Kredittagare: Svensk privatperson eller näringsidkare som ansökt om Kredit. 
Kredittagarombud: Untie, i egenskap av ombud för Kredittagaren.
Kundnummer: Det nummer som Kreditgivare och Kredittagare tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Medlem: Har den betydelse som framgår av punkt 1.3. 
Samarbetsbank: Den bank som Untie har anlitat för att genomföra begärda transaktioner och som tillhandahåller Klientmedelskontot.  
Tjänsten: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1. 
Villkoren: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2.
Webbplatsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.

3 Medlemskap

Godkännande

3.1 Tjänsten tillhandahålls endast efter Kreditgivarens godkännande av dessa Villkor och efter Unties godkännande av Kreditgivaren som Medlem.

3.2 Untie har rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om Untie på grund av någon omständighet relaterad till Kreditgivaren (såsom medborgarskap eller säte) kan komma att orsaka negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser. Untie har därtill rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om denne är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga.
Kundnummer

3.3 Varje Medlem tilldelas ett unikt Kundnummer. Medlems Kundnummer används för att identifiera Kredittagare respektive Kreditgivare. 

3.4 Untie ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive Kundnummer.
Användarportal

3.5 Efter beviljat medlemskap får Medlem tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”) där Medlem bl.a. kan ta del av Kreditdokumenten samt handlingar relaterade till dessa (bl.a. information om genomförda transaktioner).

3.6 För att logga in på Användarportalen krävs att Medlem identifieras genom BankID.  Därefter kan Medlem logga in på Användarportalen med angivande av Användaruppgifter.

3.7 Medlem har endast rätt att nyttja Tjänsten genom användande av egna Användaruppgifter. Medlem är skyldig att säkerställa att Användaruppgifterna hålls hemliga och att någon annan inte får del av dem. Medlem får inte på något sätt medverka till att någon annan använder Tjänsten i dennes namn.

3.8 Medlem är skyldig att omedelbart ändra lösenord samt meddela Untie om denne har vetskap om, eller anledning att tro, att någon annan fått del av dennes Användaruppgifter. Untie har därvid rätt att spärra aktuella Användaruppgifter.

3.9 Untie är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas Medlem på grund av att någon annan än Medlem har fått tillgång till Användaruppgifter.

3.10 Untie har rätt att utan att meddela Medlem omedelbart stänga av Medlem från utnyttjande av Tjänsten om Untie har vetskap eller misstanke om att Medlems Användaruppgifter används eller kan komma att användas av annan än Medlem. De rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor ska i övrigt fortsätta gälla även efter sådana åtgärder som anges ovan har vidtagits.

4 Untiekonto

4.1 En Medlem erhåller ett Untiekonto. Kreditgivarens samtliga betalningstransaktioner till Untie ska genomföras med angivande av dennes Untiekonto. Genom Användarportalen kan Kreditgivaren ta del av samtliga transaktioner som genomförts till respektive från dennes Untiekonto, samt få uppgift om saldo från tid till annan.

4.2 Överföring av medel till samt från Kreditgivarens Untiekonto måste ske från respektive till ett bankkonto som är registrerat i dennes namn. Untie har rätt att vidta åtgärder för att verifiera att Kreditgivarens bankkonto tillhör Kreditgivaren, exempelvis genom verifiering av bankkonto via autogiro. Ett bankkonto som inte tillhör Kreditgivaren får inte användas för transaktioner till eller från Kreditgivarens Untiekonto.

4.3 Eventuell ränta som tillförs Klientmedelskontot fördelas mellan Medlemmarna pro rata grundat på respektive Medlems tillgodohavandebelopp och tid som medel varit innestående på Klientmedelskontot.

4.4 Kreditgivaren har rätt att överföra hela eller delar av det belopp som är innestående på dennes Untiekonto och som inte har spärrats av Untie med anledning av att Kreditgivaren har åtagit sig att lämna en Kredit (se närmare under punkten 5.1).

5 Ansökan och lämnande av kredit

5.1 Kredittagare lämnar en ansökan om Kredit på Webbplatsen. Untie granskar samtliga ansökningar och lämnar därefter, på uppdrag av Kreditgivaren, erbjudanden om Kredit till Kredittagare med angivande av kreditbelopp, kredittid och räntesats baserat på de uppgifter respektive Kredittagare lämnat vid ansökan. I samband därmed spärras ett belopp på Kreditgivarens Untiekonto som motsvarar de erbjudna Krediternas sammanlagda belopp.

5.2 Om Kredittagare accepterar det erbjudande om Kredit som Untie lämnat för Kreditgivarens räkning ingår Untie för Kreditgivarens räkning Kreditavtal med Kredittagare.

5.3 En Kredit får inte överstiga det belopp Kreditgivaren angett att denne vill allokera till en enskild Kredit och det sammanlagda Kreditbeloppet får inte överstiga det totala belopp som är tillgängligt på Untiekontot.

5.4 Unties målsättning är att fördela de medel Kreditgivaren har tillgängligt på dennes Untiekonto mellan flera Kredittagare för att Krediterna ska motsvara en genomsnittligt sett god avkastning med hänsyn till de ansökningar om Kredit som vid var tid är möjliga för Kreditgivaren att finansiera. En Kreditgivare kan välja att endast finansiera Krediter till privatpersoner eller till näringsidkare. 

5.5 Fördelningen av Kreditgivarens medel mellan olika Krediter sker normalt enligt en av Untie framtagen fördelningsalgoritm och en Kreditgivare kan inte räkna med att erhålla samma fördelning av Krediter som någon annan Kreditgivare.

5.6 Kreditgivaren får besked av Untie om ingångna Kreditavtal och storleken på Krediterna så snart Kredittagare accepterat erbjudande om Kredit och Untie för Kreditgivarens räkning ingått Kreditavtal med Kredittagare. Kreditgivaren kan ta del av Kreditdokumenten på dennes Användarportal.

6 Kredittagares betalningar

6.1 När en Kredittagare ska betala belopp enligt ett Kreditavtal överför Untie såsom Kredittagarombud det aktuella beloppet från Kredittagarens Untiekonto till respektive Kreditgivares Untiekonto, efter avräkning för eventuella avgifter som ska tillkomma Untie enligt punkten 11.

6.2 För det fall att Kredittagarens Untiekonto inte har medel innestående som fullt ut täcker det belopp som ska betalas kommer respektive Kreditgivare att erhålla betalning av Kredittagaren med ett belopp som motsvarar Kreditgivarens andel av samtliga förfallna fordringar på Kredittagaren pro rata, efter avräkning för eventuella avgifter som ska tillkomma Untie enligt punkten 11. Kredittagare svarar ensamt för sina förpliktelser i förhållande till Kreditgivare i enlighet med Kreditdokumenten. Untie har inget ansvar för Kredittagares förpliktelser och Kreditgivaren är införstådd med att det finns en risk att Kredittagaren inte kan fullgöra sina förpliktelser. 

7 Samtycken och lämnande av fullmakt

7.1 Genom godkännandet av dessa Villkor samtycker Kreditgivaren till:
(a) att Untie får behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av punkten 12 nedan,
(b) att Untie har rätt att hämta in samt begära, och Kreditgivaren en skyldighet att lämna, all den information och de handlingar som Untie behöver ha för att kunna fullgöra samtliga skyldigheter enligt de avtal som ingåtts med Untie samt enligt lag och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till uppgifter för att uppnå kundkännedom,
(c) att Untie lämnar uppgifter om Kreditgivaren och dennes inkomster från Krediter till Skatteverket och eventuella andra myndigheter som Untie är skyldig att lämnar uppgifter till enligt lag, förordning eller föreskrifter, och
(d) att Untie har rätt, men ingen skyldighet, att från Kreditgivaren utan krav på ersättning överta Krediter där Kredittagaren är i mer än två års dröjsmål med att erlägga betalning.

7.2 Genom att acceptera dessa Villkor lämnar Kreditgivaren fullmakt till Untie att agera som ombud för Kreditgivaren i alla ärenden mellan Kreditgivaren och de Kredittagare som Untie förmedlar Krediter till. Fullmakten för Untie att agera som Kreditgivarombud omfattar rätten att för Kreditgivarens räkning:
(a) ingå Kreditavtal,
(b) vidta åtgärder med anledning av Borgensåtagande,
(c) förhandla och träffa överenskommelser med Kredittagare avseende anstånd med betalningar eller andra åtgärder om Kredittagaren har betalningssvårigheter (inklusive, men inte begränsat till, upprättande av avbetalningsplaner), under förutsättning att sådana åtgärder bedöms vara till Kreditgivarens fördel,
(d) företräda Kreditgivaren och för dennes vägnar agera i alla ärenden som är relaterade till ett Kreditavtal hos svensk domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter,
(e) besluta att belopp som flyter in enligt ett Kreditavtal ska avräknas på visst sätt,
(f) genomföra de betalningar som krävs med anledning av lämnade Krediter samt i enlighet med dessa Villkor, och 
(g) uppfylla eventuella informationskrav gentemot en Kredittagare.

7.3 Fullmakten gäller för hela perioden under vilken Kreditgivaren är Medlem och/eller part till något Kreditdokument.

7.4 För det fall en domstol eller annan myndighet så skulle begära det, och i syfte att ta tillvara Kreditgivarens rättigheter i enlighet med punkten 7.2 (d) ovan, samtycker Kreditgivaren till att lämna en särskild fullmakt i original till Untie i enlighet med de närmare instruktioner Untie lämnar.

8 Kreditgivarens åtaganden och ansvar

8.1 Kreditgivaren är ansvarig för användandet av Tjänsten och Untiekontot och för de Krediter denne lämnar. Kreditgivaren är införstådd med att Untie inte på något sätt garanterar en Kredittagares återbetalning av en Kredit och inte heller ansvarar på annat sätt för fullgörande av en Kredittagares skyldigheter enligt Kreditavtal.

8.2 Kreditgivaren ansvarar för att de uppgifter som Kreditgivaren tillhandahåller Untie eller andra Medlemmar i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla avseenden.

8.3 Kreditgivaren åtar sig att alltid lämna Krediter med beaktande av att det innebär en risk att låna ut pengar och att kreditförluster kan uppstå.

8.4 Kreditgivaren ansvarar för att ersätta all skada och förlust (inklusive ren förmögenhetsskada samt indirekt skada) som drabbar Untie eller någon annan till följd av att Kreditgivaren uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot dessa Villkor.

8.5 För det fall att svensk eller utländsk myndighet skulle finna att Krediter som lämnats via Tjänsten utgör tillstånds- eller registreringspliktig verksamhet är det Kreditgivarens ansvar att tillse att erforderligt tillstånd och/eller registrering innehas.

9 Unties rättigheter m.m.


9.1 Untie har rätt att ta bort uppgifter som Kreditgivaren lämnar på Webbplatsen, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

9.2 Untie erbjuder inte finansiell rådgivning eller andra råd med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten.

9.3 Untie lämnar ingen garanti avseende tillgängligheten till eller funktionaliteten av Tjänsten eller Webbplatsen. Untie har rätt att helt eller delvis begränsa tillgängligheten av Tjänsten i syfte att genomföra underhåll av teknisk utrustning eller avhjälpa tekniska fel. Untie kommer i den utsträckning som är möjligt att informera om planerade begränsningar av Tjänstens tillgänglighet.

9.4 Untie ansvarar inte för någon skada eller förlust som orsakas Kreditgivaren eller någon annan med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten eller med anledning av begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten eller Webbplatsen om Untie förfarit med normal aktsamhet.

10 Force Majeure

Untie ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Unties åtaganden enligt Villkoren om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Unties kontroll. Exempel på omständighet utom Unties kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Untie själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

11 Avgifter

11.1 Untie tar inte ut någon avgift för medlemskap på Webbplatsen, innehav av Untiekontot eller för deltagande i aktiviteter för att lämna Kredit. 

11.2 Untie har i förhållande till respektive Kreditavtal, som ersättning för tillhandahållandet av Tjänsten, rätt till:

(a) 30 % av inbetald ränta,
(b) samtliga betalningar som inkommer för täckande av eventuella inkasso- och processkostnader, och
(c) fakturaavgift på 49 kr i de fall betalning ej erläggs genom autogiro.

11.3 Eventuella ansökningsavgifter till Kronofogdemyndigheten och domstolar dras från Kreditgivarens Untiekonto när de uppstår och återbetalas när Untie erhåller betalning för dessa.   

12 Behandling av personuppgifter

12.1 I samband med att Kredittagare registrerar sig på Uties Webbplats inhämtas och behandlas personuppgifter.

12.2 Untie är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

12.3 Mer information om hur Untie behandlar personuppgifter och om dina rättigheter finns i Unties Integritetspolicy. Du hittar Integritetspolicyn på Unties hemsida.

13 Immateriella rättigheter

Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, har Untie , eller Unties licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Webbplatsen. Medlem får inte utan Unties skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag.

14 Ångerrätt enligt distansavtalslagen

14.1 En Kreditgivare som är en privatperson (konsument) har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kreditgivaren göra genom att inom denna period meddela Untie.

14.2 I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Untie om följande:
(a) Untie är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.
(b) Till följd av avtalsförhållandet mellan Untie och Kreditgivaren kan Kreditgivaren vara skyldig att erlägga skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Untie eller påförs av Untie.
(c) Untie kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Kreditgivarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
(d) Untie följer marknadsföringslagen (2008:486).
(e) Kreditdokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas och ske på svenska.

14.3 Kreditgivarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna punkt 14 påverkar inte Kreditgivarens eventuella Kreditavtal.

15 Ändringar och uppsägning

Ändringar
15.1 Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Untie rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Medlem om sådana väsentliga förändringar minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft.

15.2 Information om villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen eller via e-post till den e-postadress som Medlem angivit vid registrering.

15.3 Om Medlem inte accepterar förändringarna har Medlem rätt att begära att medlemskapet ska upphöra den dag ändringarna träder i kraft. För Kreditavtal som redan ingåtts när sådana förändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Kreditavtalet ingicks, även om Medlem avslutar medlemskapet, under hela Kreditavtalets löptid.
Uppsägning

15.4 En Kreditgivare kan säga upp medlemskapet genom att skicka meddelande per e-post till info@untie.se.

15.5 En uppsägning av medlemskapet träder i kraft omedelbart eller, om Kreditgivaren är part till ett Kreditavtal, så snart samtliga Kreditavtal som Kreditgivaren har ingått har löpt ut. Dessa Villkor ska gälla till dess uppsägningen av medlemskapet trätt i kraft. En uppsägning av medlemskapet påverkar inte Kreditdokument som Kreditgivaren vid tidpunkten för uppsägningen är part till.

15.6 En Kreditgivare har efter en uppsägning med omedelbar verkan inte längre rätt att använda Tjänsten.

15.7 Untie har rätt att säga upp Kreditgivarens medlemskap med omedelbar verkan, eller per det datum Untie bestämmer, och därmed hindra Kreditgivarens fortsatta nyttjande av Tjänsten, genom meddelande till den e-postadress som angivits vid registreringen, om
(a) Kreditgivaren tillhandahållit oriktiga uppgifter vid registreringen,
(b) Kreditgivaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor eller något Kreditdokument, eller
(c) Untie misstänker att Kreditgivaren är inblandad i penningtvättsverksamhet, annan olaglig verksamhet eller verksamhet som Untie anser framstår som oetisk eller i strid med syftet med tillhandahållandet av Tjänsten.

15.8 Efter att en uppsägning av medlemskapet trätt i kraft ska innestående saldo på Untiekontot omgående överföras till Kreditgivarens bankkonto, om det inte finns något rättsligt hinder för överföringen.

16 Sekretess

Untie och Kreditgivaren förbinder sig att inte utan samtycke röja konfidentiell information avseende någon av parterna. Kreditgivaren är dock införstådd med och samtycker till att Untie kommer att tillhandhålla information om Kreditgivaren till annan i syfte att fullgöra sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor. Kreditgivaren är vidare införstådd med och samtycker till att Untie kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.

17 Överlåtelse

17.1 Kreditgivaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Unties  skriftliga godkännande.

17.2 Untie har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Medlems godkännande. Vidare har Untie rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

18 Övrigt

18.1 Villkoren utgör en fullständig reglering av de frågor som avtalsförhållandet mellan Untie och Kreditgivaren berör.

18.2 Untie och Kreditgivaren är överens om att om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas vara ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga bestämmelser i Villkoren gälla i tillåten utsträckning.

19 Klagomål och tvister

19.1 Klagomål kan lämnas skriftligen till Untie på nedanstående adress:


Untie AB
Klagomålsansvarig
Hertig Johans gata 6
541 30 Skövde


Untie hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering för finansiella tjänster till konsumenter.
19.2 En Kreditgivare som är privatperson (konsument) kan även få information och vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i dennes hemkommun.

19.3 Tvist i anledning av Villkoren ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Untie och Kreditgivaren. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på Kreditgivarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om Kreditgivaren är en privatperson (konsument). Untie  åtar sig att följa ARN:s beslut. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol.

19.4 Svensk lag är tillämplig på Villkoren och en eventuell tvist.

19.5 Denna punkt 19 ska gälla även efter Avtalets upphörande.


Version: 2019/07/10