SEKKI (In Swedish)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

(gäller endast krediter som förmedlas till konsumenter)

KREDITFÖRMEDLARE

Kreditförmedlare

Organisationsnummer

Adress

 

Telefonnummer

Webbadress

Untie AB

559020-6503

Hertig Johans Gata 6

541 30 Skövde

08-145556

www.untie.se

 

BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit

Annuitetslån

Det sammanlagda kreditbeloppet

Kreditbeloppet kan variera mellan 20 000 kr och 80 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.

Villkor för utnyttjande

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom fyra bankdagar efter avtalets ingående. Krediten är då utnyttjad. Vid en ny kredit så måste kredittagaren göra en ny ansökan och en ny kreditprövning sker. Krediten måste återbetalas till fullo innan en ny ansökan kan beviljas.

Kreditavtalets löptid

Löptiden varierar från minst 1 år till längst 5 år.

Avbetalningar och avräkningsordning

Avbetalning ska ske månadsvis (den 27:e varje månad) i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp, ränta samt vilken återbetalningstid som valts.

Återbetalning ska ske genom betalning via autogiro alternativt via betalning till Kreditförmedlarens bankgiro.

Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.

Totalt belopp som du ska betala

Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader (för exempel, se nedan).

 

KREDITKOSTNADER

Kreditränta

Fast individuell årsränta från 8 % och uppåt.

Effektiv ränta (exempel)

 

Exempel 1: Vid en kreditansökan om 50 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 1 år, där fast nominell årsränta är 8 %, är den effektiva räntan 8,30 %. Total kostnad för krediten, inkl. kreditbelopp är 52 188 kr (12 st månadsbetalningar om 4349 kr vardera).

 

Exempel 2: Vid en kreditansökan om 40 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 1 år, där fast nominell årsränta är 12 %, är den effektiva räntan 12,68 %. Total kostnad för krediten, inkl. kreditbelopp är 42 648 kr (12 st månadsbetalningar om 3554 kr vardera).

 

Exempel 3: Vid en kreditansökan om 50 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 1 år, där fast nominell årsränta är 17 %, är den effektiva räntan 18,39 %. Total kostnad för krediten, inkl. kreditbelopp är 54 732 kr (12 st månadsbetalningar om 4561 kr vardera).

 

Exempel 4: Vid en kreditansökan om 30 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 1 år, där fast nominell årsränta är 15 %, är den effektiva räntan 16,08 %. Total kostnad för krediten, inkl. kreditbelopp är 32 496 kr (12 st månadsbetalningar om 2708 kr vardera).

 

Exempel 5: Vid en kreditansökan om 70 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 1 år, där fast nominell årsränta är 10 %, är den effektiva räntan 10,47 %. Total kostnad för krediten, inkl. kreditbelopp är 73 860 kr (12 st månadsbetalningar om 6155 kr vardera).

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

-          en försäkring som säkrar krediten eller

-          någon annan kompletterande tjänst?

Nej, ingen försäkring eller kompletterande tjänst är obligatorisk för att erhålla krediten.

Övriga kostnader för krediten

Kreditförmedlaren äger rätt att ta ut fakturaavgift på 49 kr i de fall betalning ej sker via autogiro. Utöver fakturaavgift och ränta tillkommer ingen kostnad för krediten, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 8 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning sker. Därutöver kan påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse samt inkassoavgift om 180 kr per inkassoåtgärd tillkomma. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid fortsatt utebliven betalning.

 

ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt

Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Kreditförmedlaren inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Vid förtidsbetalning ska förfallna avgifter, kostnader samt upplupen ränta återbetalas fram till och med den dag betalningen är Untie AB tillhanda.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditförmedlaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Vid kreditansökan inhämtar Untie AB en kreditupplysning från ett externt register hos ett kreditupplysningsbolag. Kredittagaren erhåller information om vilket bolag som tillhandahållit uppgifterna och vilka uppgifter som har lämnats ut.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kredittagaren har rätt att på begäran få kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditförmedlaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med kredittagaren.

Ja.

Avvisad ansökan

Kredittagaren har rätt att få information om skälen till att Kreditansökan avvisats.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Klagomål

Vid klagomål kan Kredittagararen tillskriva Untie AB på nedanstående adress:

Untie AB

Att: Klagomålsansvarig

Hertig Johans Gata 6

541 30 Skövde

Tillsynsmyndighet

Untie AB är registrerat som ett Betalningsinstitut hos Finansinspektionen. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Språk

Kreditavtal, villkor och annan information lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Svensk lag ska tillämpas på kreditavtal och villkor. Vid eventuell tvist ska denna avgöras i svensk domstol.