Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som berör handel med preferensaktier.

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Untie Lending har två typer av aktier, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktier ger förtur till utdelning.

Preferensaktie ger en fast utdelning på 7,0% per år. Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma. Notera att Untie Lendings preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara. En innehavare av en preferensaktie kan däremot när som helst begära att bolaget inlöser aktierna till 2 000 kr per aktie.

Untie Lendings styrelse beslutar sedan om inlösen. Läs mer under allmänna villkor.

Man kan säga att preferensaktier är en blandning mellan en stamaktie och en obligation. Precis som obligationen ger den en förutbestämd utdelning men den har ingen koppling till framtida ev. värdeökningar som en vanlig aktier har. Däremot ger den inflytande och ägaren kan rösta på bolagsstämman.

Preferensaktien ligger mellan obligationen och stamaktien vad gäller företrädesrätt i en likvidation.

Untie Lendings preferensaktier har även företräde mot stamaktierna, till framtida utdelningar om det av något skäl skulle uppstå en situation ett år att utdelningen ställs in. Våra preferensaktier kan inte säljas på en marknad som obligationer kan utan ägaren måste begära inlösen. Därför tar det lite längre tid att få loss kapitalet än på ett vanligt inlåningskonto.

Preferensaktie är ett ägande i bolaget och motsvarar inte en ren skuldförbindelse som en obligation eller inlåningskonto innebär. Preferensaktien lyder inte under det statliga insättningsskyddet som många Bankkonton har. Därför är det så stor skillnad i avkastning mellan vanliga bankkonton och avkastningen från preferensaktier.

Ja, om bolaget skulle förlora pengar finns naturligen inget överskott att dela ut. Man ska också veta att röstmajoriteten på en bolagsstämma formellt sett bestämmer över bolaget och kan ändra bolagsordningen o. dyl. Det är alltid viktigt att studera bolagsordningen och att följa nyheter kring de bolag man investerar i. Untie Lending avser informera om allt viktigt rörande bolaget via sina investerarsidor på hemsidan.

Våra preferensaktier kan inte säljas eller köpas över en börs. Därmed ändras inte heller kursen på aktien. Den faktiska utdelningen blir också stabil med 7% av investerat kapital som betalas ut varje månad (med 1/12) oavsett när man köper preferensaktierna.

Nyheter kring bolaget, förändringar i det allmänna ränteläget konjunkturutvecklingen i omvärlden etc. kan således inte förändra värdet på våra preferensaktier. Man kan därför se det som en stabilare investering.

Dessutom lånar vi ut pengar på till privatpersoner och inte till byggmarknaden som de flesta andra preferensaktier är knutna till. Den svenska marknaden för lån utan säkerhet ligger år 2019 på drygt 225 miljarder kronor, enligt Statistiska Centralbyrån, med en tillväxttakt om ca. 8%. Vi ser därför en stor expansionsmöjlighet med hjälp av extra kapitaltillskott.

Utdelning sker månadsvis, varje gång du vill ha pengarna utbetalade till ditt konto loggar du in på Min sida med ditt bank-ID och begär utbetalning. Därefter betalar vi ut till det konto du angivit. Om du t ex köper 50 st aktier för 2 000 kr/st så får du totalt 7 000 kr som kan betalas ut med 583 kr/månad.

Skatten är för närvarande 25% för privatpersoner och 0% för aktiebolag. Notera dock att Untie Lending inte är agerar rådgivare eller skattekonsult och frånsäger sig allt eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning. 

Untie Lending håller inte inne med någon preliminärskatt utan betalar ut hela utdelningen direkt till aktieägarnas konton. Untie Lending lämnar sedan in kontrolluppgifter för privatpersoner till Skattteverket. Aktieägaren måste sedan själv deklarera sin utdelning på blankett K12 för att erhålla den lägre kapitalskatten.

Eftersom investeringar i Preferensaktier gynnas i skattelagstiftningen har vi som jämförelse räknat ut hur mycket ränta vanligt sparande måste ge för att motsvara avkastningen från en investering i Preferensaktier. Ett antagande är att det inte finns några andra kvittningsmöjligheter i skattedeklarationen "Inkomst av kapital".

Ett räkneexempel:

Om du som privatperson köper våra preferensaktier för 10 000 kr så får du en avkastning på 700 kr brutto. Med avdrag för skatten på 25% blir din nettoavkastning 525 kr.

Om du som privatperson istället lånar ut 10 000 kr till oss så behöver avkastningen (räntan) vara 7,5% dvs 750 kr brutto för att du efter avdrag för skatten om 30% ska ha kvar 525 kr som nettoavkastning.

Untie Lending ägs av koncernen Untie Group AB som med många års erfarenhet från finansmarknaden erbjuder branschledande teknik samt finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Untie Group AB är en koncern med tillstånd från Finansinspektionen och idag ser vi oss som ett etablerat fintechbolag med växande kundstockar genom konkurrenskraftiga tjänster för in- och utlåning.

Du hittar den informationen här.

Både privatpersoner och företag är välkomna att köpa preferensaktier i Untie Lending

  • Privatpersoner måste vara över 18 år och ha ett svenskt BankID.
  • Företag måste vara registrerade i Sverige och företrädaren måste ha ett svenskt BankID.

Den årliga utdelningen är 7%.

Beräkning av årseffektiv avkastning förutsätter att den verkliga avkastningen 7% som delas ut varje månad återinvesteras till samma räntesats 7%.

Det innebär att 7% som betalas ut varje månad motsvarar en årseffektiv avkastning om 7,23%

Vid en jämförelse med andra investeringar och sparande så ska man också ta hänsyn till att beskattningen av utdelningen är 25 % för privatpersoner och 0 % för aktiebolag. Det gör att avkastningen om 7 % t ex motsvarar ett inlåningskonto med en ränta om 7,5 % för privatpersoner och 8,8 % för aktiebolag.

Ett räkneexempel:

Om du som privatperson köper våra preferensaktier för 10 000 kr så får du en avkastning på 700 kr brutto. Med avdrag för skatten på 25% blir din nettoavkastning 525 kr.

Om du som privatperson istället lånar ut 10 000 kr till oss så behöver avkastningen (räntan) vara 7,5% dvs 750 kr brutto för att du efter avdrag för skatten om 30% ska ha kvar 525 kr som nettoavkastning.

Nej, investerat belopp omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

För att få tillbaka det belopp du investerat begär du inlösen av dina preferensaktier genom att logga in på ditt konto. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. För det fall inlösen har begärts av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen. Läs mer om inlösen under villkor.

Hittar du inte din fråga här?

Tveka inte. Skicka ett mail till Erik Hagelin erik.hagelin@untiegroup.se och fråga.

Riskfaktorer

Untie Lending AB (publ) (”Untie Lending” eller ”Bolaget”) erbjuder konsumentkrediter i Sverige. Att investera i preferensaktier innebär en risk. Investerat belopp omfattas inte av Lag (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Aktieinnehav är alltid förknippade med risk och risktagande. Precis som vid en aktieinvestering både kan stiga och falla i värde, är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det investerade kapitalet.

All affärsverksamhet är förknippad med viss risknivå. Den här sammanställningen av riskfaktorer nedan kan inte anses vara heltäckande och är inte rangordnade efter betydelse.

Med kreditrisk avses risken att Bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse. Bolaget löper därmed en risk att göra en förlust på motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Kreditrisken avseende Bolagets kundfordringar är spridd över ett stort antal kunder, med relativt små belopp. Genom att begränsa lånebeloppen och löptiden begränsar bolaget sin kreditrisk. Bolaget mitigerar även risken genom att ständigt övervaka kreditförluster, utbilda personal samt förbättra processer och system. Bolagets kreditgivning präglas av högt uppställda mål avseende kvalitet, kontroll samt etik och moral.

Bolaget är också ständigt utsatt för en bedrägeririsk. Detta motverkas genom att alla kunder måste identifiera sig elektroniskt innan ett lån kan betalas ut. Interna processer och utbildning av personal motverkar risken ytterligare.

Kreditrisken utgör den enskilt största riskexponeringen för bolaget. Bolagets kreditförluster är affärsmässigt försvarbara i relation till företagets intäkter och avgifter. Genom att kreditrisken är fördelad på ett stort antal sinsemellan oberoende privatpersoner, så blir de totala kreditförlusterna relativt förutsägbara.

Likviditetsrisk är risken att Bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt. Bolaget ser till att det alltid finns tillräckligt med likvida medel samt möjlighet att utöka den tillgängliga finansieringen. Likviditeten bevakas löpande och Bolaget har en likviditetshantering som ger god betalningsberedskap på kort och lång sikt. Bolaget har stora möjligheter att styra likviditeten genom att anpassa sin kreditgivning.

Marknadsrisk är risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Detta inkluderar risken för förlust till följd av förändringar av räntor och valutakurser. Bolaget har begränsade marknadsrisker, se vidare nedan.

Bolaget kan i framtiden behöva ytterligare finansiella resurser för att skapa tillväxt och uppnå de långsiktiga strategiska målen. Det innebär att eget kapital kan behöva höjas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Förmågan att uppfylla framtida kapitalkrav är alltid beroende av Bolagets skicklighet med att antingen anskaffa lånefinansiering från kapitalmarknaden eller genom utökat ägarkapital

Bolagets utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och förekomsten av konkurrens. En allmänt svag konjunktur kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Bolaget har upprättat ett internt regelverk med instruktioner och policyer för de anställda. Dessutom dokumenteras verksamhetens väsentliga processer och riskerna i samband med att dessa analyseras. Vid utveckling av processerna ligger fokus på analys av händelser med anknytning till potentiell operativ risk och andra tidiga varningssignaler.

Bolaget är beroende av ett välfungerande IT system. IT attacker eller andra störningar i nätverket kan påverka företaget negativt, både genom förlorad tid och en ökad risk för transaktionsfel.

Bolaget har tillsatt en Compliance funktion som övervakar regler och förordningar inom finansiell verksamhet samt ansvarar för rapporteringsskyldigheter i samband med penningtvättslagen. Den verksamhet som bedrivs av Bolaget kräver tillstånd från Finansinspektionen. Förändringar i regleringen kan allvarligt påverka verksamheten och till och med påverka hur Bolaget kan bedriva verksamhet. Vid tidpunkten för denna emission känner styrelsen inte till några omständigheter som visar att Bolaget på något sätt påverkas av förändringar i lagar eller förordningar.

Bolaget tillhandahåller produkter på en ytterst konkurrensutsatt marknad. Det är möjligt att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Bolaget.

Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Verksamhetens framtida utveckling beror i stor utsträckning på förmågan att rekrytera och attrahera nyckelkompetenser för Bolagets framtida utveckling.

Bolaget verkar på en relativt ny marknad som är under utveckling, framtidsutsikter och möjligheter är svårbedömda. Ett behov kan uppstå där Bolaget behöver ta in ytterligare kapital för att etablera Bolaget efter nya marknadsförutsättningar.

Bolaget kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare.

Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla.

Det kan inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Bolaget måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja Bolagets strategi. I det fall Bolaget i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi ej garanteras.

Frågor?