Privatlån - Allmänna villkor

1 Allmänt


1.1 Kreditbörsen Sverige AB (org.nr. 559020-6503), Trädgårdsgatan 15 B, 541 30 Skövde (”Kreditbörsen”) tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat nedan) och Kreditgivare (såsom definierat nedan), samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Kreditgivare och Kredittagare för att möjliggöra en effektiv process för förmedling av lån, samt att bistå parterna i låneförbindelser. Endast Medlem (såsom definierat nedan) registrerad på Webbplatsen har rätt att använda Tjänsten.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kredittagaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Kreditbörsen är inte part i något kreditavtal utan är endast kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Förhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal (”Kreditavtalet”).

1.3 Genom att ansöka om registrering som Kredittagare på Webbplatsen bekräftar Kredittagaren att denne tagit del av och godkänner dessa Villkor. När Kredittagarens registrering godkänts och bekräftats av Kreditbörsen blir Kredittagaren medlem på Webbplatsen (”Medlem”) och vid samma tidpunkt anses Kredittagaren ingå ett avtalsförhållande med Kreditbörsen avseende användande av Tjänsten. 

1.4 Tjänsten innebär huvudsakligen att Kreditbörsen:
(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla Krediter (såsom definierat nedan) från Kreditgivare till Kredittagare,
(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Kreditavtal, samt
(c) bistår Kreditgivaren med att uppfylla informationskrav och att hantera Kreditgivarens fordringsanspråk.

1.5 För en närmare beskrivning av Tjänsten hänvisas till den information som vid var tid finns att tillgå på Webbplatsen.

2 Definitioner


Nedan angivna termer ska ha följande betydelse i Villkoren:

Användar-ID: Det användarnamn som Medlem tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Användarportal: Har den betydelse som framgår av punkt 3.5.
Användaruppgifter: Medlems Användar-ID och lösenord.
Borgensåtagande: Det borgensåtagande som eventuellt har ingåtts i samband med ingåendet av ett Kreditavtal, i syfte att säkerställa fullgörandet av Kredittagarens förpliktelser.
Klientmedelskonto: Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Kreditbörsen innehar i Medlemmarnas namn hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org.nr. 502032-9081).
Kredit: Det penningbelopp som Kredittagaren har lånat från en eller flera Kreditgivare. 
Kreditandel: Den andel av en Kredit som en viss Kreditgivare har lånat ut till Kredittagaren. 
Kreditansökan: Kredittagarens ansökan om Kredit.
Kreditavtal: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2. 
Kreditbörsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
Kreditbörsenkonto: Ett eller flera konton som en Medlem har hos Kreditbörsen.
Kreditdokumenten: Kreditavtalet tillsammans med eventuellt Borgensåtagande.
Kreditgivare: Svensk privatperson eller näringsidkare som lånar ut pengar via Kreditbörsen. 
Kreditgivarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kreditgivaren.
Kredittagare: Svensk privatperson eller näringsidkare som ansökt om Kredit. 
Kredittagarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kredittagaren.
Kundnummer: Det nummer som Kredittagare och Kreditgivare tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Meddelandeformulär: Det meddelandeformulär som finns på Användarportalen och genom vilket kontakt med Kreditbörsen sker.
Medlem: Har den betydelse som framgår av punkt 1.3. 
Samarbetsbank: Den bank som Kreditbörsen har anlitat för att genomföra begärda transaktioner och som tillhandahåller Klientmedelskontot.  
Tjänsten: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1. 
Villkoren: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2.
Webbplatsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.

3 Medlemskap

Godkännande

3.1 Tjänsten tillhandahålls endast efter Kredittagarens godkännande av dessa Villkor och efter Kreditbörsens godkännande av Kredittagaren som Medlem.

3.2 Kreditbörsen har rätt att neka en Kredittagare medlemskap om Kreditbörsen på grund av någon omständighet relaterad till Kredittagaren (såsom medborgarskap eller säte) kan komma att orsaka negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser. Kreditbörsen har därtill rätt att neka en Kredittagare medlemskap om denne är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga.
Kundnummer

3.3 Varje Medlem tilldelas ett unikt Kundnummer för identifiering.

3.4 Kreditbörsen ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive Kundnummer.
Användarportal 

3.5 Efter beviljat medlemskap får Medlem tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”) där Medlem bl.a. kan ta del av Kreditdokumenten samt handlingar relaterade till dessa (bl.a. fakturor och information om genomförda transaktioner).

3.6 För att logga in på Användarportalen första gången krävs att Medlem identifieras genom BankID. Därefter kan Medlem logga in på Användarportalen med angivande av Användaruppgifter.

3.7 Medlem har endast rätt att nyttja Tjänsten genom användande av egna Användaruppgifter. Medlem är skyldig att säkerställa att Användaruppgifterna hålls hemliga och att någon annan inte får del av dem. Medlem får inte på något sätt medverka till att någon annan använder Tjänsten i dennes namn.

3.8 Medlem är skyldig att omedelbart ändra lösenord samt meddela Kreditbörsen om denne har vetskap om, eller anledning att tro, att någon annan fått del av dennes Användaruppgifter. Kreditbörsen har därvid rätt att spärra aktuella Användaruppgifter.

3.9 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas Medlem på grund av att någon annan än Medlem har fått tillgång till Användaruppgifter.

3.10 Kreditbörsen har rätt att utan att meddela Medlem omedelbart stänga av Medlem från utnyttjande av Tjänsten om Kreditbörsen har vetskap eller misstanke om att Medlems Användaruppgifter används eller kan komma att användas av annan än Medlem. De rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor ska i övrigt fortsätta gälla även efter sådana åtgärder som anges ovan har vidtagits.

4 Kreditbörsenkonto

4.1 En Medlem erhåller ett Kreditbörsenkonto. Kredittagarens samtliga betalningstransaktioner till Kreditbörsen ska genomföras med angivande av dennes Kreditbörsenkonto. Genom Användarportalen kan Kredittagaren ta del av samtliga transaktioner som genomförts till respektive från dennes Kreditbörsenkonto, samt få uppgift om saldo från tid till annan.

4.2 Överföring av medel till samt från Kredittagarens Kreditbörsenkonto måste ske från respektive till ett bankkonto som är registrerat i dennes namn. Kreditbörsen har rätt att vidta åtgärder för att verifiera att Kredittagarens bankkonto tillhör Kredittagaren. Ett bankkonto som inte tillhör Kredittagaren får inte användas för transaktioner till eller från Kredittagarens Kreditbörsenkonto.

4.3 Eventuell ränta som tillförs Klientmedelskontot fördelas mellan Medlemmarna pro rata grundat på respektive Medlems tillgodohavandebelopp och tid som medel varit innestående på Klientmedelskontot.

5 Samtycke

Genom medlemskap på Webbplatsen och godkännande av Villkoren accepterar Kredittagaren att:
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken genomför de transaktioner som krävs i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor.
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken utför transaktioner med användande av Kredittagarens på Kreditbörsenkontot innestående medel i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. 
- På Kreditbörsens begäran (såväl vid ansökningstillfället som vid senare tillfällen) översända sådan information som Kreditbörsen skäligen kan begära för att bedöma Kredittagarens återbetalningsförmåga. Kredittagaren samtycker även till att Kreditbörsen inhämtar kreditupplysningar från det externa kreditupplysningsbolag som Kreditbörsen från tid till annan anlitar. 
- Kreditbörsen, genom sökning i offentliga register, verifierar Kredittagarens identitet.
- Kreditbörsen kontrollerar att Kredittagarens registrerade bankkonto tillhör Kredittagaren.
- Kreditbörsen, till Skatteverket eller annan myndighet, rapporterar uppgifter om Kredittagaren och dennes Kredit om sådan rapporteringsskyldighet följer av lag eller förordning. 

6 Fullmakt för kreditbörsen

6.1 Kredittagaren ger Kreditbörsen (i egenskap av Kredittagarombud), eller den som Kreditbörsen i sitt ställe förordnar, fullmakt att för Kredittagarens räkning:
- Med användande av de medel som Kredittagaren har innestående på Kreditbörsenkontot, genomföra betalningar till Kreditgivarens bankkonto i enlighet med Kreditavtalet mellan Kreditgivaren och Kredittagaren. 
- Motta meddelanden från Kreditgivaren enligt Kreditavtalet.
- Ge Kreditgivaren skriftligt godkännande att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet till tredje part.
- Förhandla med Kreditgivaren i händelse av att någon bestämmelse i Kreditavtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar, enligt punkt 16 (Bestämmelses ogiltighet) i Kreditavtalet.

6.2 Ett avslutande av medlemskapet på Webbplatsen anses inte medföra att fullmakten enligt punkt 6.1 upphör att gälla, såvida inte Kredittagarens samtliga Krediter har slutreglerats.

6.3 Om fullmakten enligt punkt 6.1 återkallas upphör Kreditbörsens ansvar att tillse att betalningar görs i enlighet med Kredittagarens skyldigheter enligt Kreditavtalet. 

7 Kostnader och avgifter

7.1 Medlemskap på Webbplatsen är kostnadsfritt.

7.2 För varje Kredit kan avgifter tillkomma. Avgifterna framgår av Kreditavtalet.

7.3 Om Kredittagaren hamnar i dröjsmål med betalning enligt Kreditavtalet ska Kredittagaren ersätta Kreditbörsen för kostnader som Kreditbörsen i egenskap av Kreditgivarombud har ådragit sig för att driva in Kreditgivarens eller Kreditgivarnas fordringar mot Kredittagaren. Detta inkluderar rätt till ersättning för inkasso- och processkostnader. För närvarande gällande kostnader är 60 kr per påminnelse och 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas genom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr i ansökningsavgift. Om ärendet prövas i domstol kan kostnader såsom tilläggsavgift och rättegångskostnad tillkomma.

7.4 Skatter, kostnader och avgifter, som varken kan betalas via Kreditbörsen och som inte heller påkallats av Kreditbörsen, kan tillkomma med anledning av Villkoren.

7.5 Kostnader och avgifter enligt Villkoren kan komma att ändras i enlighet med punkt 14.2. 

7.6 Kreditbörsen erhåller ersättning från Kreditgivare i samband med förmedling av Kreditavtal.  

8 Låneprocessen

Kreditansökan och kreditprövning

8.1 Kredittagaren ansöker om Kredit på Webbplatsen. I Kreditansökan anges önskat kapitalbelopp, löptid samt återbetalningsvillkor. 

8.2 Inlämnad Kreditansökan granskas av Kreditbörsen. Granskningen innefattar en kreditprövning grundad på inhämtade uppgifter från kreditupplysningsbolag, kontroll av lämnad information samt vid behov inhämtande av uppgifter från offentliga register. Under granskningsperioden kan Kreditansökan återkallas men inte ändras. Kredittagaren kan se Kreditansökans status i Användarportalen.

8.3 Kreditbörsen kan, i egenskap av Kreditgivarombud, välja att (i) godkänna Kreditansökan i sin helhet, (ii) erbjuda Kredit på andra villkor än dem i Kreditansökan eller (iii) avslå Kreditansökan. 
Kreditavtalet

8.4 Om Kreditbörsen, enligt vad som framgår av punkten 8.3, antingen godkänner Kreditansökan eller lämnar ett erbjudande om Kredit på andra villkor än dem i Kreditansökan skickar Kreditbörsen ett erbjudande om Kreditavtal till Kredittagaren samt, om Kredittagaren är privatperson, en så kallad SEKKI-blankett. Erbjudandet innehåller samtliga villkor för Krediten. Om Kredittagaren accepterar erbjudandet, genom att signera det med BankID, ingås ett bindande Kreditavtal i förhållande till varje Kreditgivare som har en Kreditandel i Krediten. Det kan således uppkomma flera Kreditavtal i förhållande till en Kredit.

8.5 Om säkerhet ska ställas för Krediten ska Kredittagaren, för att Kreditavtalet ska bli giltigt, i samband signerandet av Kreditavtalet tillhandahålla Kreditbörsen ett undertecknat Borgensåtagande. 

8.6 Kreditbörsen ombesörjer i egenskap av Kreditgivarombud utbetalning av Krediten till Kredittagarens bankkonto så snart som möjligt och senast fyra bankdagar efter det att Kredittagaren har beviljats Krediten. 

9 Betalningar

9.1 Kredittagaren ansvarar för att tillse att ett belopp som uppgår till Kredittagarens till betalning förfallna belopp enligt ett Kreditavtal finns tillgängligt på Kreditbörsenkontot senast på förfallodagen. 

9.2 På förfallodagen för en betalning kommer Kreditbörsen i egenskap av Kredittagarombud att tillse att beloppet överförs från Kreditbörsenkontot till det bankkonto som tillhör Kreditgivaren.

9.3 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsenkontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna belopp, kommer Kreditbörsen i första hand att avräkna innestående medel mot de belopp som, enligt avtal mellan Kreditbörsen och relevanta Kreditgivare, slutligen ska tillkomma Kreditbörsen. Därefter kommer kvarvarande medel att fördelas mellan Kreditgivarna pro rata i förhållande till deras respektive utestående förfallna fordringar. 

9.4 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsenkontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna belopp kan dröjsmålsränta samt eventuella kostnader och avgifter utgå i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. Om rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare ersättningsskyldighet för kostnader tillkomma.

10 Ansvar och ansvarsbegränsningar

Kredittagarens ansvar

10.1 Kredittagaren ansvarar för att de uppgifter som Kredittagaren har lämnat till Kreditbörsen vid registrering på Webbplatsen, vid användande av Tjänsten eller annars är korrekta och kompletta och att ändringar av dessa uppgifter utan dröjsmål meddelas Kreditbörsen.

10.2 Kredittagaren svarar för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Kreditgivare enligt Kreditavtalen. 

10.3 Kredittagaren ansvarar för att dennes Användaruppgifter hålls hemliga och inte kommer utomstående tillhanda. Om Användaruppgifterna har, eller misstänkts ha, kommit utomstående tillhanda ska Kredittagaren omedelbart underrätta Kreditbörsen.

10.4 Kredittagaren ansvarar för att Kredittagaren själv förfogar över det på Webbplatsen registrerade bankkontot och att detta inte överlåts eller pantsätts.

10.5 Vid brott mot Villkoren eller vid vårdslöst agerande kan Kredittagaren hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Kreditbörsen eller annan. 
Kreditbörsens ansvar

10.6 Kreditbörsen ger ingen finansiell rådgivning avseende Kredit som erbjuds på Webbplatsen.

10.7 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kreditbörsen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kreditbörsen ansvarar inte heller för skada som orsakats av avbrott eller annan störning i Webbplatsen eller i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikationer, annan elektronisk kommunikation eller i elförsörjning eller av annan omständighet utanför Kreditbörsens kontroll.

10.8 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens Användaruppgifter, vidtagit åtgärder på Webbplatsen.

10.9 Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditbörsen, om den inte beror på Kreditbörsens grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. Kreditbörsen svarar inte i något fall för indirekt skada.

11 Behandling av personuppgifter m.m.

11.1 I samband med att Kredittagare registrerar sig på Kreditbörsens Webbplats inhämtas och behandlas personuppgifter.

11.2 Kreditbörsen är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådan uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

11.3 Mer information om hur Kreditbörsen behandlar personuppgifter och om dina rättigheter finns i Kreditbörsens Integritetspolicy.

Du hittar Integritetspolicyn på Kreditbörsens hemsida.

12 Immateriella rättigheter

Webbplatsen omfattas av immateriella rättigheter. Kredittagaren åtar sig att inte kopiera, distribuera, licensiera, modifiera eller på annat sätt använda Webbplatsens innehåll i vidare utsträckning än vad som är nödvändigt för användning av Tjänsten.

13 Ångerrätt enligt distansavtalslagen

13.1 En Kredittagare som är en privatperson (konsument) har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kredittagaren göra genom att inom denna period genom att meddela Kreditbörsen.

13.2 I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Kreditbörsen om följande:
(a) Kreditbörsen är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.
(b) Till följd av avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kredittagaren kan Kredittagaren vara skyldig att erlägga skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Kreditbörsen eller påförs av Kreditbörsen.
(c) Kreditbörsen kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Kredittagarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
(d) Kreditbörsen följer marknadsföringslagen (2008:486).
(e) Kreditdokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas och ske på svenska.

13.3 Kredittagarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna punkt 13 påverkar inte Kredittagarens eventuella Kreditavtal. 

14 Ändringar och uppsägning

Ändringar

14.1 Villkoren gäller mellan Kredittagaren och Kreditbörsen från det att Kredittagaren blev Medlem på Webbplatsen och tills vidare för obestämd tid.

14.2 Kreditbörsen förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Ändring av villkoren ska meddelas Kredittagaren genom information på Webbplatsen eller genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress, minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft. 

14.3 Om Kredittagaren inte accepterar ändringarna har denne rätt att avsluta sitt medlemskap på Webbplatsen. Medlemskapet kan avslutas först när Kredittagarens utestående Kreditavtal har slutreglerats. För Kreditavtal som är utestående när förändringen träder i kraft tillämpas de villkor som godkändes när Kreditavtalet ingicks. 
Uppsägning

14.4 Kredittagaren kan när som helst säga upp sitt medlemskap på Webbplatsen, förutsatt att Kredittagaren inte har någon utestående Kredit. Uppsägning sker genom att Kredittagaren via Meddelandeformuläret informerar Kreditbörsen om att denne önskar säga upp medlemskapet. 

14.5 Kreditbörsen har rätt att genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress säga upp Kredittagarens medlemskap med omedelbar verkan om Kredittagaren har tillhandahållit oriktiga uppgifter, begår ett väsentligt brott mot Villkoren eller mot ett Kreditavtal, eller det finns misstanke om att Tjänsten utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet. 

14.6 För det fall att Kredittagarens medlemskap sägs upp av Kreditbörsen ska Villkoren (i tillämpliga delar) och Kreditavtal avseende utestående Krediter fortsätta att gälla till dess att samtliga Kredittagarens Krediter är slutreglerade, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut. Eventuellt innestående saldo som Kredittagaren har på Kreditbörsenkontot kommer därefter att överföras till Kredittagarens registrerade bankkonto, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut.

15 Överlåtelse

15.1 Kredittagaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren utan skriftligt godkännande från Kreditbörsen.

15.2 Kreditbörsen har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan godkännande från Kredittagaren.

16 Klagomål och tvist

16.1 Klagomål kan lämnas skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:
Untie AB
Hertig Johans Gata 6
Trädgårdsgatan 15 B
541 30 Skövde

16.2 Kreditbörsen hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering för finansiella tjänster till konsumenter.

16.3 En Kredittagare som är en privatperson (konsument) kan även få information och vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i dennes hemkommun.

16.4 Tvist i anledning av Villkoren ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Kreditbörsen och Kredittagaren. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på Kredittagarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om Kredittagaren är en privatperson (konsument). Kreditbörsen åtar sig att följa ARN:s beslut. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol.

16.5 Svensk lag är tillämplig på Villkoren och en eventuell tvist.

16.6 Denna punkt 16 ska gälla även efter medlemskapets upphörande.

Version: 5/15/2018 3:16:27 PM

Inloggning

Långivare Privatlån Företagslån

Stäng meny