Personuppgiftsbehandling

Information om Untie AB:s behandling av personuppgifter 

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och vi strävar efter att uppnå en hög nivå av dataskydd. Den här informationen beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsida eller använder våra tjänster. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du gör för att nyttja dem. 

För att kunna använda våra tjänster måste vi behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan och vi rekommenderar därför att du tar del av denna information.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar?

Untie AB (organisationsnummer 559020–6503) ansvarar för företagets behandling av dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Information som du lämnar till oss

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster (registrerar dig/öppnar ett konto, kontaktar oss genom kontaktformulär, telefon eller "mina sidor") kan du direkt eller indirekt komma att lämna personuppgifter till oss. Detta kan innefatta personliga uppgifter och kontaktuppgifter (t. ex. namn, personnummer, postnummer, e-postadress, telefonnummer, anställningsform), finansiell information (t. ex. bank, bankkontonummer, inkomst och utgifter), ärenderelaterad information (t. ex. information som krävs för att hantera ärendet, information för att uppnå kundkännedom, annan information som du väljer att lämna till oss), teknisk information (t. ex. IP-adress, teknisk information om den enhet som används) och företagsinformation (t. ex. kontaktuppgifter till representanter och styrelseledamöter).

Information som vi samlar in från tredje part

Utöver den information du lämnar till oss när du använder vår websida kan vi samla in eller inhämta information från tredje part såsom; information för att genomföra kreditprövning från kreditupplysningsföretag, information för att uppnå kundkännedom och utredningar som krävs enligt lag från svenska myndigheter och domstolar, kreditupplysningsföretag och från privata och offentliga register och betalningsuppgifter från banker och inkassobyråer.

Vid ansökan och vid var tid som vi finner det nödvändigt, kommer de lämnade uppgifterna kontrolleras mot sanktionslistor samt listor med PEP (personer i politiskt utsatt ställning) i enlighet med vad som följer av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).

Hur behandlar vi personuppgifter och varför?

Detta avsnitt beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka syften vi behandlar dem och på vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling.

Förbereda avtal

Exempel på behandling: Registrering av konto för investering, ansökan om kredit och/eller transaktionskonto, säkerställa kundens identitet, genomföra kreditprövning och uppnå kundkännedom
Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, finansiell information, företagsuppgifter
Laglig grund: Fullgörande av avtal och följa en rättslig förpliktelse
Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja

Administrera och upprätthålla kundförhållandet 

Exempel på behandling: Kundservice, administrera fakturor och betalningar, fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, besvara förfrågningar från potentiella kunder
Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information, företagsuppgifter
Laglig grund: Fullgörande av avtal 
Automatiskt beslutsfattande/profilering: Nej

Uppfylla krav och förpliktelser

Exempel på behandling: Riskhantering, förhindra penningtvätt, terroristbrott och bedrägeri, kontroll mot sanktionslistor, uppnå kundkännedom, krav enligt Bokföringslagen
Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information, företagsuppgifter
Laglig grund: Fullgöra en rättslig förpliktelse 
Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja

Marknadsföring

Exempel på behandling: Datainsamling och analys, ta fram underlag för kommunikation, lämna relevanta erbjudanden om våra egna tjänster eller liknande tjänster inom eller utanför vår koncern
Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, teknisk information
Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke
Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja

För att förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen av våra tjänster och på vår webbplats

Exempel på behandling: Produktutveckling, statistik och kundanalys som ett led i Bolagets affärsutveckling
Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information
Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke
Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja

Profilering och automatiserade beslut

Profilering innebär att dina personuppgifter behandlas automatiskt för att fastställa vissa personliga aspekter, till exempel för att analysera din ekonomiska situation, för marknadsföringssyften och för att uppfylla krav enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorism. Profilering används i vissa fall vid automatiskt beslutsfattande, t.ex. när vi automatiskt godkänner eller ger avslag på en kreditansökan. 

Automatiserat beslutsfattande innebär ett beslut som baseras på automatisk behandling av dina personuppgifter och syftar bl.a. till att ge en likvärdig bedömning av kreditansökningar. De uppgifter som du lämnar i din ansökan matchas automatiskt mot de villkor som vi har ställt för beviljande av lån. I vissa fall kan manuell bedömning efter uppsatta regler ske.

Om du är missnöjd med ett automatiskt beslut, eller om du vill ha en förklaring till ett sådant beslut, kan du kontakta via det kontaktformuläret som finns på webbplatsen www.untie.se/kontakt.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig alternativt så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning t.ex. enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Bokföringslag (1999:1078).

Utlämnande av dina uppgifter

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktuella förpliktelser gentemot dig och för andra syften som framgår av denna information, kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med bolag inom samma koncern samt vissa tredje parter. Vid överföring eller delning vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är exempelvis kreditupplysningsbolag, systemleverantörer, samarbetspartners som används för att administrera och upprätthålla våra kontraktuella åtaganden såsom exempelvis inkassobolag och bolag eller personer som ger juridiskt bistånd, myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, domstolar, Finansinspektionen och Polismyndigheten. 

Vi kan därtill komma att överlåta eller pantsätta vår fordran till tredje part.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära radering av dina uppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig och att invända mot behandling av dina personuppgifter.  

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter för ett visst ändamål, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen, för vilket samtycket inhämtades, kommer då att upphöra.

Om du vill utöva någon av dina rättigheterkan du kontakta oss via kontaktformuläret som finns på webbplatsen www.untie.se/kontakt. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt har du möjlighet att klaga hos Datainspektionen, www.Datainspektionen.se.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t. ex. användarnamn, språk, textstorlek och annat förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar igenom olika sidor.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge dig tillgång till vissa funktioner på webbplatsen och för att samla in statistik.

Du kan välja att blockera cookies i din webbläsare. Om du har blockerat alla cookies kan du inte använda vår webbplats, då cookies är en förutsättning för vissa funktioner. För mer information om cookies och vilka cookies vi använder, se www.untie.se/kakor

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter eller om du vill nyttja någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via kontaktformuläret som finns på webbplatsen. Du kan också skicka oss ett brev på följande adress:

Untie AB

Att: Dataskyddsombud

Hertig Johans Gata 6

541 30 Skövde