Om Untie Lending

Inför en investering vill vi ge dig en tydlig bild av bolaget, här hittar du detaljerad information

VD ord

Marknaden för lån utan säkerhet omsätter drygt 225 miljarder svenska kronor årligen och har en tillväxttakt på 8 procent enligt statistik från SCB.

Den svenska utlåningsmarknaden har unika möjligheter att göra säkra kreditbedömningar, vilket skapar bra förutsättningar för marknaden och Untie Lending att växa fortsättningsvis.

Bolagets har haft en flygande start sedan november 2017.  Idag har Untie Lending lånat ut mer än 117 miljoner kronor till drygt 5 600 kunder och kunde visa positivt rörelsekapital redan första kvartalet. Det har givit oss ett bra bevis på att våra produkter är attraktiva och att vår kreditmodell fungerar.

Tack vare en helt automatiserad och digital identifiering, har vi skapat en enkel ansökningsprocess med små kreditförluster. Vi är nu redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa.

I samband med vår expansion erbjuder vi dig att investera i bolaget. Med ett tillskott av kapital kan vi tillgodose marknadens efterfrågan och samtidigt ge dig en riktigt bra avkastning.

Erik Hagelin, VD

Finansiell information

Nyckeltal

40% Soliditet
31% Rörelsemarginal
6% Nettomarginal

Soliditet: Justerat eget kapital / Balansomslutning, Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning, Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster / Nettoomsättning

Resultat- och balansräkning

  2018-07-01 - 2019-06-30 2019-07-01 - 2019-12-31* 2020-01-01 - 2020-06-30
Resultaträkning      
Ränteintäkter 6 374 992 5 605 503 6 381 337
Övriga intäkter 2 849 750 2 579 608 1 051 703
Omsättning 9 224 742 8 185 111 7 433 040
Rörelsekostnader -5 193 890 -4 232 324 -7 041 631
Av- och nedskrivningar -516 866 -1 198 079 -971 381
Personalkostnader -249 047 -226 229 -936 799
Rörelseresultat 3 264 939 2 528 479 -1 516 771
Finansiella poster -2 313 329 -2 028 709 -1 744 333
Resultat före skatt 951 610 499 770 -3 261 104
       
Balansräkning      
Tillgångar      
Lånefordringar 46 998 288 74 393 077 71 241 470
Kassa 17 832 562 8 353 428 623 123
Övriga Tillgångar 2 356 636 4 214 413 4 367 025
Summa 67 187 486 86 960 918 76 231 618
       
Skulder och eget kapital    
Eget kapital 25 416 463 35 090 206 35 931 093
Varav preferensaktier 5 316 000 14 728 000 19 932 000
Långfristiga skulder 39 250 000 49 250 000 36 484 641
Kortfristiga skulder 2 521 023 2 620 712 3 815 884
Summa 67 187 486 86 960 918 76 231 618

* Avser delårsrapport med preliminära siffror för perioden 2019-07-01 till 2019-12-31 och är ej reviderade.

En lånekund hos Untie Group
  • 25-45 år
  • 390 000 kr i årsinkomst
  • Genomsnittlig kredit: 21 000 kr
  • Genomsnittlig lånekostnad per månad: 840 kr
  • 8 000 kr kvar i sin månadsbudget
  • 85% ansöker genom mobilen

Lånevolymer i Untie Lending AB

 

Styrelsen

Stefan Willebrand, Ordförande

Stefan Willebrand har skapat och utvecklat företag inom finans och teknik sedan 1998. Han grundade först ett företag som publicerade analyser av den globala finansiella marknaden och han har även varit skribent för Privata Affärer. Under 2001 grundade Stefan en USA-baserad hedgefond och senare ett London-baserat värdepappersbolag. Efter en exit grundade Stefan Untie Group under 2010.

Erik Hagelin, Ledamot

Erik Hagelin började inom Untie Group under 2016 med lång erfarenhet som entreprenör inom fastighetsutveckling, IT och e-handel.

Emelie Willebrand, Ledamot

Emelie Willebrand började på SYCAP Group som administrativ handläggare och affärsutvecklare under 2008. Hon arbetade inom SYCAP Group fram till centraliseringen i London under 2010. Emelie började på Bricknode under 2010 och blev sedan kontorschef på LendyTech 2015. När Bricknode och LendyTech förvärvades av Untie Group 2018 blev hon kontorschef och administrativ chef för hela gruppen.

Jesper Nilsson, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Andra uppdrag hos Klarna, Intrum, Handelsbanken och Trustly.

Regelefterlevnad och riskkontroll

Oberoende kontroll

Internrevision arbetar bara med Untie AB i dagsläget men de revisioner som genomförs där kan ofta generaliseras till övriga delar av koncernen.

Inom Untie Group finns tre oberoende kontrollfunktioner; Risk Officer, Compliance Officer och internrevision. Risk Officer och Compliance Officer utgör tillsammans koncernens andra försvarslinje medan internrevision utgör den tredje försvarslinjen. Risk Officer utövar den övergripande riskkontrollen och övervakar koncernens risker, i första hand kreditrisker och operativa risker.

Bolagets styrelse informeras regelbundet i riskkontrollärenden. Rollen är skild från affärsverksamheten och rapporterar direkt till VD i frågor som rör ansvarsområdet.

Compliance Officer är koncernens funktion för regelefterlevnad som fungerar som en av affärsverksamheten oberoende kontroll- och stödfunktion som rapporterar direkt till VD i frågor som berör ansvarsområdet samt informerar bolagsstyrelserna löpande och vid behov under året.

 

Compliance Officer ansvarar bland annat för att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till affärsverksamheten och ledningen i frågor rörande lagar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.

Rent linjemässigt är både Risk Officer och Compliance Officer underställda koncernens Chefsjurist och ingår i avdelningen för Legal.

Internrevisionen, vilken är utlagd på extern part, är en oberoende granskningsfunktion som är direkt underställd bolagsstyrelsen i Untie AB. Internrevisor ansvarar för utvärdering av hanteringen av risker, kontroll- och styrprocesser samt att verksamheten bedrivs enligt bolagsstyrelsens och VD:s intentioner. Internrevisorn rapporterar löpande till bolagsstyrelsen och VD. Bolagsstyrelsen fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete. VD redogör i bolagsstyrelsen för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporteringen från internrevisor.

 

Har du frågor? Kontakta gärna  
Erik Hagelin, erik.hagelin@untiegroup.se

Frågor?