Villkor

Nedan hittar du villkoren som är en del av det avtal som du ingår när du tecknar preferensaktier

Bakgrund

Untie Lending AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Untie Group AB. Företagsgruppen har bedrivit utlåningsverksamhet sedan 2011. Untie Lending AB har tillstånd som konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. För att kunna möta den ökade efterfrågan och säkerställa mer finansiering från kreditmarknadsbolag och institutioner har bolagsstämman i Untie Lending AB den 23 januari 2019 beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av preferensaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Teckning av preferensaktier

Teckningskursen för Preferensaktierna är 2 000 kronor per aktie. Anmälan om köp ska ske på Bolagets hemsida. Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar. Teckning av preferensaktier görs sedan genom inbetalning av Teckningslikviden på Bolagets bankkonto senast 10 dagar efter godkänd anmälan.

Utdelning

Preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 140 kronor per aktie som erhålls månadsvis med en tolftedel per månad. Avstämningsdag för utdelning är den sista vardagen i månaden och utbetalning sker genom att aktieägaren via Mina Sidor begär utbetalning från Bolaget. Utdelning beräknas från den dag preferensaktien tilldelas tills dagen då den inlöses. Tilldelning sker normalt första bankdagen i efterföljande månad räknat från tiden då teckningsanmälan inkom på Bolagets hemsida. Untie Lending AB lämnar kontrolluppgift men drar inte av preliminärskatt för privatpersoner. Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med sin ordinarie deklaration.

Inlösen av preferensaktier på aktieägarens begäran

Aktieägaren kan när som helst begära inlösen av preferensaktier via anmälan på Bolagets hemsida. Bolaget kan då inlösa preferensaktier till 2 000 kr. Om aktieägaren begär inlösen ska utbetalning ske senast två månader efter den dag då lösningsanspråket inkom till Bolaget. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. För det fall inlösen har begärts av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Inlösen av preferensaktier på bolagets begäran

Bolaget äger rätt att lösa in valfria preferensaktier till 2 000 kr jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga preferensaktier.

Överlåtelse av preferensaktier

Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul samt hembudsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 2 000 kronor per aktie. För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt

För ytterligare info, se Bolagets Bolagsordning.

Styrelsen, Untie Lending AB (publ), 2019-05-03

Frågor?